Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Akto BV omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Algemeen
Akto BV is verantwoordelijk voor beheer en de verwerking van persoonsgegevens in verband met haar activiteiten ten behoeve van haar opdrachtgevers. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Website/Aanvraag boekjes en contactformulier
Akto B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) en aanvraag tot contact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en indien wij dit toch zouden willen dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Akto B.V.  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze – mits dit hiervoor mocht noodzakelijk zijn – uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag.

Persoonsgegevens
Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient Akto BV in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen. Wij vragen uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Door Akto BV worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • gegevens ter identificatie van personen;
  • contactgegevens;
  • financiële gegevens, waaronder aangiften inkomstenbelasting, financiële overzichten;
  • juridische gegevens waaronder volmachten, testamenten, verklaring van erfrecht en dergelijke.

Verstrekking persoonsgegevens
Akto BV waarborgt volledige discretie, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

Akto BV waarborgt dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen privé-informatie terecht komt bij personen/instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen met Akto BV.

Externe dataopslag
De persoonsgegevens worden bewaard in onze dossiers. Dit betekent dat de persoonsgegevens in opdracht van de Akto BV door een externe dataopslag aanbieder kunnen worden verwerkt en opgeslagen.

Bewaartermijn
Akto BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Documentatie voor aangifte inkomsten- en erfbelasting bewaren wij vijf jaar, gegevens ten behoeve van eenmalige adviezen bewaren wij een jaar en de gegevens van een afwikkeling bewaren wij zeven jaren. Indien gewenst kunt u onze gegevens ter beschikking krijgen. Wij zullen dan verder niets van uw gegevens bewaren.

Wijziging privacybeleid
Op basis van nieuwe ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Op onze websites is de meest actuele privacyverklaring te vinden. Het verdient daarom aanbeveling de tekst op de website te raadplegen. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Vragen
Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met Akto BV. U kunt ons bereiken via het e-mailadres: info@akto.nu of via telefoonnummer 010 313 08 23
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.