Levenstestament

Leg vast hoe u bepaalde zaken tijdens uw leven geregeld wilt hebben; voor het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Het levenstestament is feitelijk niet een testament in de zin van het erfrecht zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Anders dan een “gewoon” testament werkt het levenstestament tijdens leven. Het is een document waarin een aantal zaken kunnen worden vastgelegd voor het geval er tijdens leven iets gebeurt waardoor iemand zelf niet meer kan of wil handelen.

Het levenstestament is enorm in opmars. Dat is ook niet zo raar; steeds meer mensen willen namelijk zelf de regie over hun eigen leven houden, ook als dit zelfstandig niet meer goed mogelijk is. Met een levenstestament regelt u wie uw financiële/fiscale zaken behartigt, wie namens u beslissingen mag nemen op medisch gebied en wat er bijvoorbeeld met huisdieren of inventaris moet gebeuren als u niet langer thuis kunt wonen.

In de meeste gevallen wordt in een levenstestament een vertrouwenspersoon benoemd aan wie één of meer volmachten worden gegeven. Wij (Akto) nemen op uw verzoek de rol van gevolmachtigde op ons nadat wij eerst uitvoerig met u over uw wensen en intenties hebben gesproken. De notaris maakt vervolgens een levenstestament of volmacht op waar u mee regelt wat u wenst. Deze notariële akte heeft bewijskracht en is daardoor voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte.

Deze volmacht blijft vervolgens net zo lang ongebruikt tot dat u zelf aangeeft dat overname van (sommige) taken gewenst is.

Een levenstestament bevat onder meer:

  • een of meer volmachten (beperkte, algehele, herroepelijke, onherroepelijke);
  • uw wensen ten aanzien van (medische) verzorging (denk hierbij aan: een behandelgebod, een euthanasieverklaring of bijvoorbeeld een donorcodicil);
  • diverse bijlagen (zoals: overzicht van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen, kunstverzamelingen en de plek waar u dergelijke zaken bewaart).

Financiën

Kritisch meedenken op financieel juridisch gebied en besparen; bijvoorbeeld: advies bij afweging hulp en andere zorg via de gemeente of via de fiscus

De overheid wil dat we steeds meer zelf gaan betalen voor onze zorg, voor de diensten die nodig zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Veel van die eigen kosten betaalt u in de vorm van een eigen bijdrage. Dit betreft de eigen bijdrage die het CAK u voor een dienst van de gemeente berekent of de eigen bijdrage volgens de Wet Langdurige Zorg (de opvolger van de AWBZ). Die eigen bijdrage berekent het CAK aan de hand van uw inkomsten en vermogen. Wilt u niet teveel betalen dan is tijdig maatregelen nemen van belang. Akto heeft een document beschikbaar waarin precies staat hoe de eigen bijdrage werkt en wat u moet doen om uw eigen vermogen te behouden.

Een andere vorm van besparen is gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden, of anders gezegd: het voorkomen van belasting betalen. We hebben het dan over de aangifte inkomstenbelasting, het voorkomen van erfbelasting door te schenken of over te dragen, maar ook over het beperken van erfbelasting. Omdat besparen op de belasting een individuele zaak is, is een gesprek met een van onze adviseurs aan te raden. Zeker wanneer er geen (eigen) kinderen zijn, is vroegtijdig beginnen met voorkomen van schenk- en erfbelasting van belang. Onze adviseurs helpen u graag.

© Copyright - Akto